سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

انبار مواد

 امكان تعريف انواع كالا و مشخصات آنها
 امكان تعريف نقطه سفارش، سقف حواله، حداکثر و حداقل‌سفارش براي کالا هاي استراتژيک
 امکان تعريف شيوه قيمت گذاري در سطح کالا
 امکان تعريف تاريخ فاسد شدن کالا و زمانيکه سيستم قبل از فاسد شدن شروع به هشداردهي مي‌نمايد
 امکان گروه بندي‌کالاها بصورت نامحدود (هركالا ميتواند تحت بيش از يك گروه قرارگيرد.
 امکان اعمال وضعيت هاي مختلف به کالا (سالم ، قابل تعمير, اسقاط و ...)
 امکان تعريف نا محدود کاربران و انتساب آنها به يک يا چندين گروه کاربران(Users)
 امکان تعريف نامحدود انبار ها و نيز تعيين کاربراني که به انها حق دسترسي دارند.
 امکان گروه بندي‌انبارها ( اسقاط و ديگران نزدما ، عادي و ...)
 امکان تعريف منابع تهيه کالا، ارزيابي آنها مطابق با استاندارد هاي ايزو
 امکان نگهداري مشخصات خريداران کالا
 امکان جستجو بر اساس تمام کدها
 امکان نا محدود واحد هاي سازماني و نيز مراکز هزينه مر بوط به آنها
 امکان تعيين گروه هاي کالا که يک مرکز هزينه مي تواند درخواست نماييد
 امکان تعريف نمايندگان مراکز هزينه که از طرف آن مرکز هزينه مجازبه درخواست کالا هستند
 سيستم‌هشداردهي‌هوشمند درمورد احتياجات انبار
 سيستم هشداردهي‌هوشمند درمورد کالا هاييكه در شرف فاسد شدن هستند
 امکان تعريف و آدرس بندي محل هاي نگهداري کالا
 امکان استفاده از بارکد براي ورود و خروج کالاي فاسد شدني
 امکان تعريف اطلاعات پايه همانند نام کشورها مشخصات پروژه ها و صاحبان خارجي کالا
 امکان درج غير همزمان مقدار کالا و ارزش آن (در سند هاي که قيمت آنها وارد نشده است
 امکان تفکيک و يا ادغام دو نماي مالي و مقداري
 امکان قفل نمودن يک يا چند انبار خاص
 سيستم ساعت و تاريخ مرکزي (همه پايانه ها ازتاريخ مشترک"غيرقابل دستکاري استفاده مي نمايند
 امکان ذخيره نتيجه بازشماري کالا هاي انبار و درج خودکار سند براي اعمال نغايرتهاي تعيين شده
 امکان تعريف و ويرايش الگوي کد
 امکان ويرايش تنظيمات پايه وامکان گرفتن کپي پشتيبان از سيستم وبازيابي از كپي ها
 امکان ايجاد و مشاهده گزارش هاي پويا از قسمت هاي مختلف سيستم
 نصب برنامه فقط با استفاده از CD آن بدون نياز به نصب هرگونه برنامه جانبي ديگر