سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

حقوق و دستمزد

 

 •  تعريف انواع پرداخت ها با تعيين ميزان بيمه و ماليات هر پرداخت
 •  تعريف انواع وام ها
 •  تعريف انواع پاداش ها
 •  تعريف جدول مالياتي
 •  تعريف شعب بانک ها و تهيه ليست بانک براي پرداخت حقوق
 •  تعريف واحدهاي سازماني
 •  تعريف ميزان معافيت مالياتي
 •  تعريف شيفت کاري
 •  تعريف کاربران بصورت نامحدود و انتساب آن ها به يک يا چندين گروه کاربران
 •  تعريف اطلاعات پرسنلي
 •  ثبت تعداد روزهاي کار کرد هر پرسنل
 •  ثبت تعداد ساعات کارکرد هر پرسنل
 •  ثبت شيفت هاي کاري هر پرسنل
 •  ثبت اضافه کاري و اضافه کاري فوق العاده
 •  ثبت عوامل حقوقي به صورت نامحدود براي هر فرد
 •  ثبت بدهي قبلي هر پرسنل
 •  ثبت طلب از قبل هر پرسنل
 •  ثبت اطلاعات پرسنلي
 •  محاسبه بازخريد براي هر پرسنل
 •  محاسبه عيدي پرسنل
 •  محاسبه بيمه
 •  محاسبه ماليات
 •  محاسبه حقوق و لغو محاسبه حقوق ماهيانه
 •  تهيه گزارش هاي مختلف شامل(گزارش اطلاعات پرسنلي،پرداخت ها،فيش حقوق،صورت هزينه،عيدي،بيمه،ماليات،وام،درآمدو...)
 •  تهيه گزارش هاي پويا از اطلاعات پرسنل و درآمد آن ها