سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

سيستم نگهداري و تعمیر - نت

اصلي‌ترين‌ هدف سيستم‌ تعمير‌نگهداري‌،‌ بهينه‌ كردن‌ توانائيهاي‌ ماشين‌آلات‌ بمنظور‌ رسيدن‌ به‌حداكثر‌توليد‌ و‌ كاهش‌ فرسايش‌ و‌ خرابي‌ مي‌باشد‌.‌ اما‌ اين‌ گونه‌ سيستم‌ها‌ اهداف‌ ديگري‌ را نيز‌ دنبال‌ مي‌نمايد:‌

twin-screw-pump-fuel-pump-

 • ايجاد‌ آرشيو‌ فني‌ بعنوان‌ بانك‌ اطلاعاتي‌ كارخانه‌
 • بررسي‌ آناليز‌ فني‌ اقتصادي‌ نگهداري‌ و‌ تعميرات‌ انجام‌ شده‌
 • ايجاد‌ زمان‌ توقف‌ كمتر‌ در‌ برابر‌ توليد‌ بيشتر‌
 • كاهش‌ هزينه‌ تعميرات‌ تكراري‌
 • برنامه‌ريزي‌ انجام‌ تعميرات‌ و‌ نگهداري‌ از‌ لحاظ‌ پرسنل‌ و‌ يا‌ قطعات‌ مورد‌ نياز‌
 • ايجاد‌ نظم ‌و ‌‌ترتيب‌ در‌ تعميرات‌ و‌ استاندارد‌ كردن‌ كارهاي‌ تعميراتي‌ و‌ زمان‌سنجي‌ فعاليتهاي‌ نت‌
 • تهيه‌ دستور‌العملهاي‌ ايمني‌ و‌ حفاظت‌ فردي‌ در‌ اجراي‌ سيستم‌ تعمير‌ و‌ نگهداري‌ بمنظور‌ جلوگيري‌ از‌ خطرات‌ احتمالي‌

اطلاعات‌ پايه‌ 

 • به‌ مجموعه‌ داده‌هايي‌ گفته‌ مي‌شود‌ كه‌ بعنوان‌ داده‌ پايه‌ به‌ سيستم‌ معرفي‌ مي‌گردد.‌
 • امكان‌ تعريف‌ پرسنل‌ تعمير‌ و‌ نگهداري‌ به‌همراه‌ مشخصات‌ پرسنل‌ ،‌ تخصص‌ و‌ شيفت‌ كاري‌ هر‌كدام‌
 • امكان‌ تعريف‌ تخصص‌هاي‌ گوناگون‌
 • امكان‌ تعريف‌ پيمانكاران‌ و‌ تعمير‌كاران‌ و ‌همچنين‌ قراردادهايي‌ كه‌‌ با‌ آنها‌ ‌منعقد‌ شده‌ ‌است‌‌
 • تعريف‌‌ دپارتمان‌ و‌ مكان‌هاي‌ مختلف‌ بصورت‌ يك‌ ساختار‌ درختي‌
 • تعريف‌ مراكز‌ ‌هزينه‌ بصورت‌ ساختار‌ درختي‌(سلسله ‌مراتبي‌)
 • تعريف‌ انواع‌ خرابيها‌ به‌ همراه‌ ‌چك‌ ليست‌ و‌ تخصص‌هاي‌ مورد‌ نياز‌ براي‌ رفع‌ آن‌
 • تعريف‌ پروژه‌هاي‌ تعمير‌ و‌نگهداري‌

‌دارايي‌ها‌

 • هر‌ موجوديتي‌ كه‌ نياز‌ به‌ تعمير‌ و‌ نگهداري‌ دارد‌ بايد‌ به‌عنوان‌ دارايي‌ به‌ سيستم‌ معرفي‌ گردد.
 • امكان‌ تعريف‌ دارايي‌ها‌ كه‌ شامل‌ تجهيزات‌، تأسيسات‌ و‌ ماشين‌ آلات‌ مي‌باشد‌.‌
 • امكان‌ گروه‌بندي‌ دارايي‌ها‌ در‌ هر‌ سطح‌
 • امكان‌ تعريف‌ مشخصات‌ فني‌، اطلاعات‌ ضمانت‌، اطلاعات‌‌مالي‌، بهره‌وري‌ و‌ تصوير‌ و‌ ايمني‌، نوع‌ دارايي‌ و‌ مكان‌ دارايي‌ها‌
 • امكان‌ معرفي‌ قطعات‌ تشكيل‌دهنده‌ يا‌ مرتبط‌ هر‌ دارايي‌
 • امكان‌ تعريف‌پارامتر‌ها‌ی هر‌دارايي(پارامترها‌ شامل‌ شمارنده‌، متغير‌ و‌ مقدار‌ مصرف ‌مي‌باشد‌)‌
 • امكان‌ اضافه‌ نمودن‌ هرگونه‌ مستندات‌ خارجي‌ مانند‌ Word, AutoCAD‌‌ و‌ تصوير‌ و‌ غيره‌، براي‌دارايي‌‌ها‌‌
 • امكان‌ تعريف‌ زير‌ دارايي‌ها‌ براي‌ هر‌ دارايي‌، دارايي‌ها‌‌ در‌ دو‌ سطح‌ دارايي‌ اصلی و‌ يا‌ زير‌دارايي‌ طبقه‌‌بندي‌ مي‌شوند‌.
 • امكان‌ تعريف‌ وضعيت‌ دارايي‌، براي‌ هر‌ دارايي‌ و‌ تغيير‌ وضعيت‌ ‌دارايي‌ با ذكر‌ تاريخ‌ و علت‌ خرابي‌
 • امكان‌ تعريف‌ حوادث‌ اتفاق‌ افتاده‌، برروي‌ مجموعه‌اي‌ از‌ دارايي‌ها‌ بهمراه‌ دلايل‌، شرح‌حادثه‌، و‌ شرح‌ اقدامات‌ براي‌ عدم‌ تكرار‌

برنامه‌ريزي‌

مجموعه‌ عملياتي‌ كه‌ در‌ جهت‌ تعريف‌ فعاليتهاي‌ نت‌ و‌ برنامه‌ريزي‌ آنها‌ انجام‌ مي‌پذيرد‌، در اين‌ بخش‌ بررسي‌ مي‌گردد‌.‌

 • امكان‌‌ تعريف‌ تقويم‌ كاري‌ براي‌ مشخص‌نمودن‌ روزهاي‌تعطيل‌
 • امكان‌ تعريف‌ نوع‌ فعاليت‌ تعمير‌ و ‌نگهداري‌ مانند:‌ تعميراتي‌، بازرسي‌، اندازه‌گيري‌، بازديد‌، روانكاري‌ و‌ غيره‌
 • امكان‌ تعريف‌ فعاليتهاي‌ گوناگون‌ براساس‌ نوع‌ فعاليت‌، مثلاً‌: تعميرات‌ ماشينهاي‌ چاپ‌ ورقي‌‌،‌ بازرسي‌ تأسيسات‌ حرارتي‌، بازديد‌ سالن‌ها‌ برروي‌ يك‌ دارايي‌ يا‌ گروهي‌ از‌ دارايي‌ها‌
 • تعريف‌ نكات‌ ايمني‌ هر‌ فعاليت‌، تخصص‌هاي‌ مورد‌ نياز‌ براي‌ انجام‌ آن‌، قطعات‌‌، ملزومات‌ و‌ ابزار‌آلات‌ انجام ‌فعاليت‌، چك‌ ‌ليست‌ مراحل‌ انجام‌ فعاليت‌ و‌ پارامتر‌هايي‌ كه‌ در حين‌ انجام‌ فعاليت‌ نياز‌ به‌ اندازه‌گيري‌ دارد‌‌، مانند‌: درجه ‌حرارت‌ يا‌ مقدار‌ كاركرد‌.
 • امكان‌ برنامه‌ ريزي‌ فعاليتهاي‌ تعريف‌ شده‌ برروي‌ موارد‌ زير‌ :

‌مجري‌ و‌ تحويل‌گيرنده‌ فعاليت‌
پيمانكاران‌ مورد‌ نياز‌
پرسنل مورد‌ نياز‌ براي‌ انجام فعاليت‌
قطعات‌ و‌ ملزومات‌ پيش‌بيني ‌‌شده‌
زمانبندي‌ انجام‌ كار‌بصورت‌ دوره‌اي‌ منظم‌، دوره‌اي‌ نامنظم‌، موردي‌ ‌و‌ براساس‌ شرط‌

 • امكان‌ تنظيم‌ برنامه‌ريزي‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ بعد‌ از‌ اجراي‌ سيستم،‌ دستور‌ كارهايي‌ را‌ كه‌‌ بايد‌ صادر‌ شود‌ به كاربر‌ نشان‌ دهد‌.‌
 • امكان‌ مشاهده‌ نتايج‌ برنامه‌ريزي‌

عمليات‌ تعمير‌ و نگهداري‌

فعاليتهاي‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌ يا‌ پيشگيرانه‌‌ با‌ نام‌ PM و‌ فعاليتهاي‌ موردي‌ يا‌ تعميراتي‌ با‌ نام‌ EM شناخته‌ مي‌شود‌.‌ اين‌ دو نوع‌ فعاليت‌ براي‌ انجام‌، نياز‌ به صدور‌ دستور‌ كار‌ دارند‌.‌‌

 • امكان‌ صدور‌ دستور‌ كارهاي‌ موردي‌/ تعميراتي‌ و‌ همچنين‌ انصراف‌ دستور‌ كارها‌
 • امكان‌ ثبت‌ فعاليتهاي‌ موردي‌/تعميراتي‌، هنگامي‌ كه‌ بدليل‌ اضطرار‌ در‌ انجام‌‌ كار‌، دستور‌ كار‌ آنها‌ بعد از‌ انجام‌ كار‌ صادر‌ مي‌شود.
 • امكان‌ ثبت‌‌‌ گزارش‌‌ اقدامات‌ ‌‌انجام‌ شده‌
 • امكان‌ مشاهده‌ ليست‌ دستور‌ كار‌
 • امكان‌ مشاهده‌ وضعيت‌ هر‌ دستور‌ كار‌، اعم‌ از‌ تعريف‌ شده‌، صادر شده‌، تكميل‌ شده‌ و‌ يا‌ انصراف‌ داده شده‌ بهمراه‌ تاريخ‌ و‌ شخص‌ تأييد‌ كننده‌‌
 • امكان‌ تعريف‌ مجري‌/تحويل‌ گيرنده‌ كار‌ , پرسنل‌ انجام‌ کار، پيمانكاران‌، قطعات‌ و ملزومات‌ مورد‌ نياز‌ دستور‌كار‌
 • امكان‌ ثبت‌ انواع‌ پارامترهاي‌ مربوط‌ به‌ دارايي‌ از‌ طريق‌ گزارش‌ اقدامات‌
 • امكان‌ ثبت‌ شرح‌ انجام‌ كار‌، تاريخ‌ شروع‌ و‌ پايان‌ كار‌ در‌ گزارش‌ اقدامات‌
 • امكان‌ ثبت‌ تغيير‌ وضعيت‌ دارايي‌ مانند توقف‌ و‌ همچنين‌ خرابي‌هاي‌ گزارش‌شده‌
 • امكان‌ ثبت‌ پرسنل‌، پيمانكاران‌، قطعات‌ و ملزومات‌ واقعي‌ توسط‌ گزارش‌ اقدامات‌
 • امكان‌ ثبت هزينه‌ها‌ي‌ پيمانكاران‌، پرسنل‌، قطعات‌، توقف‌ ماشين‌ و‌ هزينه‌هاي‌متفرقه‌ انجام‌ كار‌

گزارشهای پايه‌

گزارشاتي‌ كه‌ از‌ موجوديتهاي‌ پايه‌ سيستم‌ يا‌ به عبارت‌ ديگر‌ اطلاعات‌ وارد‌شده‌ در‌ سيستم‌ بدست‌ مي‌آيد‌ و‌ اين‌ گزارشها شامل‌:

 • ليست‌ كالاها‌ بهمراه‌ قطعات‌ يدكي‌
 • ليست‌ كاركنان‌ به همراه‌ تخصص‌هاي‌ آنها‌
 • گزارش‌ پوياي‌ كاركنان‌
 • گزارش‌ درختي‌ مكانها‌
 • ليست‌ درختي‌ مراكز‌ هزينه‌
 • ليست‌ خرابي‌هاي‌ موجود‌ بهمراه‌ تخصص‌هاي‌ رفع‌ و همچنين‌ چك‌ليست‌‌ برطرف‌ كردن‌ آن‌
 • گزارش‌ پروژه‌ها‌ ‌(ليست‌ و‌ مشخصات‌ پروژه‌ها‌)‌
 • گزارش ليست‌ دارايي ‌ها‌ به‌ همراه‌ مشخصات‌ فني‌، اطلاعات‌ضمانت‌، اطلاعات‌ مالي‌، بهره‌وري‌، قطعات‌ و پارامترها‌
 • ليست‌ درختي‌ گروه‌هاي‌ دارايي‌
 • ليست‌ حوادث‌ به‌ همراه‌ دارايي‌هاي‌ آسيب‌ديده‌
 • ليست‌ فعاليتهاي‌ ‌‌‌‌تعريف‌شده‌ به‌همراه‌ شرح‌ فعاليت‌، نكات‌ ايمني‌، دارايي‌هاي مرتبط‌،‌ تخصصهاي‌لازم‌، قطعات‌، چك‌ليست‌ انجام‌ كار‌ و پارامترها‌
 • ليست‌ برنامه‌ريزي‌هاي‌ تعريف‌شده‌ به‌همراه‌‌ شرح‌، دارايي‌ها‌، مجري‌/تحويل‌گيرنده‌كار‌، زمانبندي‌، كارت‌‌ ايمني‌، پرسنل‌ انجام‌، قطعات‌ و ملزومات‌، چك‌ ليست‌ انجام‌كار‌‌ (دستورالعمل‌)‌، پارامترها‌
 • ليست‌ دستور‌ كار‌هاي‌ موجود‌ در‌سيستم‌ با‌ چاپ‌ جزئيات‌ و‌ گزارش‌ اقدامات‌ و‌ بدون ‌آن‌


گزارشها

گزارشهاي‌ ‌تحليلي،‌ مجموعه‌ گزارشاتي‌ است كه‌ عمليات‌ محاسباتي‌ و‌ تحليلي‌ را برروي‌ اطلاعات وارد شده انجام می‌دهد‌.‌ اين‌ گزارشها بشرح‌ زير‌ مي‌باشد‌: ‌

 • مشاهده‌ پارامترهاي‌ دارايي‌ به‌ دو‌صورت‌ افزايش‌ و‌ مقطعي‌ بهمراه‌ نمودار‌ تغييرات‌ پارامترها‌
 • مشاهده‌ وضعيت‌ دارايي‌ كه‌ شامل‌ تاريخ‌ شروع‌، تاريخ‌ پايان‌، مدت‌، شرح‌ و‌نام‌ خرابي‌(اگر وضعيت‌ از نوع‌ غير‌فعال‌ باشد‌) و‌ همچنين‌ دستور‌كار‌ منعكس‌كننده‌ خرابي‌
 • گزارش‌پوياي‌ توقفات‌ و‌ خرابي‌ها‌ي‌ دارايي‌
 • گزارش‌ پوياي‌ فعاليتها‌ی تعمير‌ و‌ نگهداري(دستور‌كارها)‌ كه‌ شامل‌ نام‌ و‌ مشخصات‌ دستور‌ كار‌، فعاليت‌، برنامه‌ريزي‌ (درصورت‌وجود)‌ مي‌باشد‌.‌
 • گزارش‌ پوياي‌ فعاليتهاي‌ تعمير‌ و‌ نگهداري‌ طبق‌ برنامه‌ريزي‌
 • گزارش‌ دستور‌ كارهاي‌ معوقه‌ يا‌ تكميل‌ نشده‌
 • گزارش‌ پوياي‌ پرسنل‌ تعمير‌ و‌ نگهداري‌ طبق برنامه‌ ريزي‌
 • گزارش‌ قطعات‌ و‌ مواد‌مصرفي‌ تعمير‌ و‌ نگهداري‌
 • گزارش‌ قطعات‌ و‌ مواد‌ مصرفي‌ طبق‌ برنامه‌ريزي‌
 • گزارش‌ پوياي‌ پيمانكاران‌ تعمير‌ و‌ نگهداري‌
 • گزارش‌ پوياي‌ پيمانكاران‌ تعمير‌ و نگهداري‌ طبق‌ برنامه‌ريز‌ي‌
 • هزينه‌هاي‌ تعمير‌ و‌ نگهداري‌ به‌ تفكيك‌ هزينه‌ پرسنل‌، هزينه‌ توقف‌ ماشين‌، هزينه‌ قطعات‌ و‌ مواد‌ مصرفي, هزينه‌ پيمانكاران‌ و‌ تعمير‌كاران‌ و هزينه‌هاي‌ متفرقه‌ ‌(جانبي‌)‌
 • هزينه‌هاي‌ متفرقه‌ (جانبي‌)‌ به‌ تفكيك‌ سر‌فصل‌
 • هزينه‌ها‌ به‌ تفكيك‌ مركز‌ هزينه‌
 • ريز‌ هزينه‌ تعمير‌ و‌ نگهداري‌ براي‌ هر‌ دستور‌ كار‌
 • مشاهده‌ برنامه‌ريزي‌ها‌ و‌ دستور‌ كارهاي‌ مربوط‌ يك‌ پروژه‌ تعمير‌ و‌ نگهداري‌

‌گزارشهاي‌ مديريتي‌(نموداري‌)

اين‌ گزارشها بطور‌كل‌‌ يك‌ ديد‌ جامع‌ نسبت‌ به‌ فرايند‌ تعمير‌ و نگهداري‌ دارد.‌ اين‌ گزارشها علاوه‌ بر‌ گزارش جدولی به‌ دو‌صورت‌ گزارش ميله‌اي‌ و‌ دايره‌اي‌ نيز قابل مشاهده و‌ چاپ‌ مي‌باشد‌.‌ اين‌ گزارشها به‌تفكيك‌ دارايي‌،‌ زير‌دارايي‌، گروه‌دارايي‌، نوع‌ دارايي‌ ‌, ‌‌خرابي‌، فعاليت‌ ,‌ نوع‌ فعاليت‌، بصورت‌ روزانه، ماهانه‌، فصلي‌ و‌ سالانه‌ قابل‌ چاپ‌ مي‌باشد‌.

 • تعداد‌ عنوان‌ خرابي‌ها‌ي‌ اتفاق‌ افتاده‌
 • مدت‌ زمان‌ خرابي‌ها‌ براي‌ هر‌ دارايي‌، زير‌ دارايي‌ و غيره‌...
 • تعداد‌ فعاليتهاي‌ انجام‌ شده‌
 • مدت‌ زمان‌ صرف‌شده‌ براي‌ هر‌فعاليت‌ ‌
 • مدت‌ زمان‌ صرف‌ شده‌ هر‌ كارمند‌ يا‌ پرسنل‌ تعمير‌ و‌ نگهداري‌
 • تعداد‌/ مقدار‌ قطعات‌ و‌ ملزومات‌ مصرف‌ شده‌
 • تعداد‌ PM , EM‌ هر‌ دارايي‌