سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

نرم افزار جامع سفارشات چاپ و تولید

در‌ حوزه‌‌ چاپخانه‌های‌ بزرگ‌ کنترل‌ سفارشات‌، به‌ تبع‌ آن برنامه‌ريزي‌ براي‌ تحويل‌ سفارشات‌ مشتريان‌ يکي‌ از‌ معضلات‌ اساسي‌ صنعت چاپ مي‌باشد‌ و از‌ آنجا‌ که‌ در‌کشور ما‌، تجهيزات‌ دائماً‌ به‌ روز‌ مي‌شوند‌ اما سيستم‌هاي‌ کاري‌ و‌ فرايند‌ها‌ بر‌ اساس‌ همان‌ فعاليت‌ها‌ي‌ سنتي‌ قبلي‌ مي‌باشد‌،اين‌ معضل‌ همچنان‌‌ به قوت خود باقي‌ است‌ از‌ اين‌ رو‌ شرکت‌ آسا‌نرم‌افزار‌ با‌ استفاده‌ از‌ تخصص‌ و‌ دانش‌ فعالان‌ صنعت‌ چاپ‌ کشور‌ سعی نموده است این خلا را در صنعت بزرگ چاپ پوشش دهد، از همین رو اولين‌ نرم‌افزار‌ مديريت‌ و‌ کنترل‌ سفارشات‌ و‌ برنامه‌ريزي‌ را‌ طراحي‌ و‌ در‌ بزرگترين‌ چاپخانه‌هاي‌ کشور‌ پياده‌سازي‌ نموده‌ است.‌

با‌ نصب‌ و‌ اجراي‌اين‌ سيستم‌ براي‌ اولين‌ بار‌ در‌ حوزه‌ صنعت‌ چاپ‌ واحد‌ توليد‌ قادر‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ از‌مرحله‌ سفارش‌ تا‌ تحويل‌ به مشتري‌ مي‌گردد‌ و‌ لازم‌ به‌ ذکر‌ است‌ اين‌ برنامه‌ريزي‌ در‌حوزه‌ ماشين‌آلات‌ و‌ تجهيزات‌ و‌ همچنين‌ نيروي‌ انساني‌ خواهد‌ بود.‌ در‌ حوزه‌ ماشين‌آلات‌ مي‌توان‌ با‌ر‌ کاري‌ بر روي‌ ماشين‌هاي‌ چاپ‌ را‌ به‌ گونه اي‌ توزيع‌ کرد‌ که‌ بالاترين‌ کارايي‌ را‌ از ‌سيستم‌ انتظار‌ داشت.‌

بديهي‌ است‌ در‌ هر‌ سازمانی‌ مديريت‌ در‌ آمد‌ و‌ هزينه‌ها‌ يکي‌ از‌ مهمترين‌ مسائل‌ صاحبان‌ صنعت‌ است‌.‌در صنعت چاپ ،در‌ بخش‌ هزينه ها، مديريت‌ انواع‌ کاغذ‌ مصرفي‌، ضايعات‌ و‌ مواد‌ مشابه‌ براي‌ هر‌ چاپخانه‌اي‌ از‌ اهميت‌ ويژه‌اي‌ برخوردار‌ است‌ که‌ با‌ اجراي‌ سيستم‌ سفارشات‌ چاپ‌ تمامي‌ اين‌ فرايند‌ قابليت‌ کنترل‌ و‌ مديريت‌ خواهند‌ داشت.‌

در بخش‌ درآمدي‌ هم‌؛ مديريت‌ صورت‌حساب‌ مشتريان‌، سرعت‌ پاسخگويي‌ بالا‌ به‌ سفارشات‌ در‌ بازار‌ رقابتي‌ امروز‌، دريافت‌ گزارشات‌ قابل‌ اتکا‌ و‌ به‌ موقع‌ از‌ ميزان‌ و‌ کاغذ‌ مصرفي‌ (کسر‌ و اضافه‌) آمار‌ رول‌ مصرفي‌، جمع‌ و‌ريز‌ هزينه‌هاي‌يک‌ سفارش‌ (هزينه‌ دستمزد‌و‌ مواد‌و‌ سربار)، بازدهي‌ هر‌قسمت‌ در‌ماه‌، خلاصه کارکرد‌ واحدها‌‌، همه‌ و‌ همه‌ در‌ نهايت‌ باعث‌ مي‌شوند‌ بهره‌وري‌ سازمان‌ و به تبع آن در آمد افزایش یابد.

این سیستم با هدف خودكار نمودن عمليات مربوط به چاپ از مرحله ثبت سفارش تا تحويل مطبوع به سفارش دهنده طراحي گرديده است. اين سيستم قادر است، در صورت وجود يك سيستم يكپارچه در سازمان، اطلاعاتي نطير، واحد هاي سازماني، مشخصات مشتريان، انواع كاغذ، شميز، زينك . . . را از ساير زير سيستم ها تامين نمايد.

قابليت هاي كلي سيستم

 • تعرفه محاسباتي از حروفچيني تا صحافي ( تعرفه عمومي، تعرفه هاي تيپ براي سفارشات تيپ نظير روزنامه، مجلات، كتب درسي، آموزشي . . .)
 • محاسبه ريز هزينه سفارش و صدور صورتحساب
 • محاسبه مواد مصرفي سفارش و صورت هزينه مواد مصرفي
 • صدور دستور كار واحد هاي توليدي
 • ثبت گزارش روزانه و گزارش اقدامات انجام شده براي هر سفارش توسط واحدهاي توليدي
 • صدور مجوز هاي لازم به انبار جهت تحويل مواد مصرفي به واحد هاي توليدي و تحويل كالا به مشتري
 • صدور مجوز وزارت ارشاد
 • محاسبه كاركرد واحدهاي توليدي
 • تعريف ماشين‌آلات چاپ و صحافي و مشخصات هركدام
 • امكان برنامه ريزي توليد براي هر ماشين و كنترل آنان
 • انجام عمليات پايان سال بطور خوكار
 • امكان تعريف تعرفه كتاب هاي سري با شروع دوره مالي جداگانه
 • توليد ده ها گزراش كاربردي، مديريتي و آماري
 • امكان ساخت گزارشات دلخواه كاربر توسط گزارش ساز پويا (Report Generator)
 • ابزارهاي تهيه پشتيبان وبازيابي اطلاعات
 • سيستم امنيتي شامل امکان تعريف کاربران وتعيين سطح دسترس براي آنها

تعرفه محاسباتي با ضرايب قابل تغيير توسط كاربر امكان تعريف و تغييرات زير را ميدهد:

 • انواع حروفچيني
 • انواع كارهاي عكاسي
 • مونتاژ و كپي ( دستي يا CTP)
 • چاپ ورقي
 • چاپ روتاسيون
 • صحافي ( تا، ترتيب، دوخت، مفتول، ته چسب، ته دوخت، جلدسازي، جلد گذاري، طلاكوبي، پرس . . . )
 • رول بازكني