سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

مدیریت حمل ونقل

 اتحاديه‌هاي تاكسي‌داران، اتوبوس‌ها و خودروهاي خطي، خودروهاي درخدمت كارخانه‌ها و كارگاه‌ها،‌ هميشه با چالش حضور غياب، شمارش تعداد دفعات سرويس يك خودرو در طول روز و اختلاف نظر در رابطه با زمان حضور و نوبت سرويس‌دهي بوده‌اند. اشتباه يا تباني احتمالي عامل انساني در ثبت يا اعلام حضور رانندگان نيز بر پيچيدگي موضوع افزوده است. 

راهكارهاي شركت آسانر‌م‌افزار با رفع نگراني‌ها و پوشش كامل مسايل اين حيطه، آماده استفاده و بهره‌برداري مي‌باشد. جهت ردگيري و شمارش تعداد دفعات عبور يا حضور خودرو در مكان مشخص مانند كارگاه عمراني، محل مسافرگيري يا ... دو راهكار از سوي آسانرم‌افزار پيشنهاد مي‌شود كه عبارتند از:
1. ثبت تردد در محدوده‌ي مكاني با ابعاد نزديك به صد متر
2. ثبت تردد در زمان ورود به يا خروج از يك ناحيه مشخص
به عنوان مثال در صورتي كه يك شركت عمراني مايل باشد تعداد دفعات بارگيري كاميون‌ها و زمان‌هاي رفت و برگشت آن‌ها را به دقت و كارايي ثبت نمايد، راهكار مبتني بر RFID شركت آسانرم‌افزار بدون تأثيرپذيري از شرايط محيطي و با عملكرد بدون خطا، اين امر را به انجام خواهد رساند. سامانه عرضه شده همچنين قابليت ضدخرابكاري و تقلب دارد.
transportجهت اطلاع از جزييات بيشتر،‌ لطفا با شركت آسانرم‌افزار تماس حاصل نماييد.